Poštovani kupci, zbog trenutne situacije sve narudžbe primamo isključivo putem web-a i e-maila, a dućan neće raditi do daljnjega.

Knjigovodstvene usluge

Računovodstvene usluge

 • Obračuni i pripreme za realizaciju propisanih akontacija
 • Cjeloviti obračuni plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izvještaja
 • Obračun amortizacije
 • Druge potrebne pripreme za izradu temeljnih financijskih izvještaja i godišnjih izvještaja Financijskoj agenciji
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka, novčanog tijeka (cash-flow) i bilješki uz financijske izvještaje
 • Izrada obračuna troškova prijevoza na posao i s posla, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih primanja radnika
 • Cjeloviti obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. vanjskih suradnika poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava

 

Knjigovodstvene usluge

Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga:

 • dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih računa i knjige izlaznih računa

Ustrojavanje i vođenje evidencija:

 • nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije

Druge knjigovodstvene usluge:

 • izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja, ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi

 

Poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava

 • Savjetovanje poduzetnika u vezi poreznih pitanja i davanja uputa za optimalna rješenja u pojedinim slučajevima
 • Priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava – za porez na dodanu vrijednost, posebne poreze, porez na dohodak, porez na dobit
 • Sudjelovanje u zastupanju poduzetnika pred nadležnim organima Ministarstva financija Republike Hrvatske, pomoć pri izradi prigovora i potrebnih obrazloženja, dopunskih izvještaja i slično

 

Posebni plansko-analitički poslovi

 • Sastavljanje mjesečnog obračuna rezultata poslovanja prema zajednički utvrđenoj metodologiji, koju će prije njene primjene verificirati poduzetnik i računovodstveni servis
 • Izrada svih potrebnih izvještaja za poslovne banke i Financijsku agenciju
 • Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu (ID, IDD.itd.)