Poštovani kupci, zbog trenutne situacije sve narudžbe primamo isključivo putem web-a i e-maila, a dućan neće raditi do daljnjega.

Usluge za pravne osobe

Knjigovodstvene usluge

Ustroj i vođenje temeljnih poslovnih knjiga sukladno Zakonu o računovodstvu / Zakonu o porezu na dohodak

Ustroj i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga i poreznih evidencija i to:

 • knjiga blagajne
 • knjige URA i IRA
 • analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
 • materijalno knjigovodstvo
 • salda-konti dobavljača i kupaca
 • robno knjigovodstvo, analitika plaća zaposlenih
 • analitika plaća zaposlenih

Obračun amortizacije i druge potrebne obračune i radnje za izradu financijskih izvještaja i izvještaja Državnom uredu za statistiku u propisanim rokovima

Obračun i pripreme za realizaciju propisanih akontacija doprinosa, članarina i sličnih davanja u propisanim rokovima

Usluge obračuna plaća, troškova vezanih uz prijevoz, terenski dodatak, dnevnice i sl., te obračun autorskih ugovora, ugovora o djelu za vanjske suradnike i vođenje evidencija vezanih uz obradu primanja

Obračun plaća:

 • obračun plaća, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću
 • naknada, refundacija naknada i ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada
 • izrada isplatne liste i naloga za doznake u korist računa djelatnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja
 • otvaranje i redovito vođenje porezne kartice za svakog djelatnika, te po proteku godine predavanje svakom djelatniku za kojeg se vodi obračun plaća
 • popunjavanje ID obrasca za Poreznu upravu

Obračun dnevnica, terenskog dodatka, troškova prijevoza i sl. prema nalozima poduzetnika

Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa, naknada članovima upravnih / nadzornih odbora – prema nalozima poduzetnika

 

Vođenja poreznih evidencija, poreznih prijava i poslovno savjetovanje

Priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak

Poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dohodak, te posebne poreze

Sudjelovanje zajedno s ovlaštenim predstavnikom poduzetnika pred nadležnim poreznim i financijskim tijelima, kada je to potrebno u svrhu tumačenja i obrazloženja proizašlih iz usluga koje izvršitelj pruža poduzetniku temeljem ovog ugovora, kao i stručno savjetovanje pri izradi pravnih lijekova, dopunskih izvještaja, podnesaka i slično